Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Tomáš LUKA
info@tomasluka.cz
Tel.: 
604 44 84 54
IČ: 
68100752, zapsán v živnostenském rejstříků MÚ Kuřim č.j.: MK/10731/20/OŽÚ
Číslo účtu: 1014971304 / 6100, vedený u Equabank
Nejsem plátcem DPH​

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB (fotokoutek FotoFUN)

 • Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem
 • Objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumění s nimi, stejně tak s mým autorským přístupem a fotografickým stylem
 • Rezervace termínu – Do 7 dnů od domluvy musí být složen rezervační poplatek, který je nevratný. Rezervační poplatek činí minimálně 2000 Kč. V případě nezaplacení, bude termín nabídnut dalšímu zájemci.

Zrušení rezervace

 • Pokud je termín zrušen ze strany fotografa, je rezervační poplatek vrácen v plné výši nebo se focení po domluvě písemně na emailu přesouvá na náhradní termín. V případě objednání fotokoutku není možné termín po uhrazení rezervačního poplatku již zrušit a požadovat vrácení tohoto poplatku. Pokud bude mít klient požadavek na přesunutí termínu focení a fotograf nebude mít tento požadovaný termín dostupný, tak je rezervační poplatek nevratný, protože nedošlo k problému na straně poskytovatele služby.

Náhradní termín

 • Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální vytížení

Splatnost cen

 • Cena za vybraný fotobalíček je splatná nejpozději v den focení. Prosím, připravte si částku, pokud to půjde přesně.
 • Nedojde-li k zaplacení doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

FOTOGRAFOVÁNÍ

Doba focení

 • Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku nebo dohody
 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení
 • Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a smluvené místo opustit

Úprava fotografií

 • Pokud se nedohodneme jinak, fotografie upravuji dle svého uvážení a celkového stylu, který je patrný z fotografií zveřejněných na mém webu www.tomasluka.cz 
 • Upravuji kontrast, barvy, světlo, malé nedokonalosti pleti, jizvy. Výsledné úpravy mohou celou fotografii odlišit od originálu.

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta online galerie

 • Nedomluvíme-li se jinak, tak do 48 hodin

Archivace fotografií

 • Všechny fotografie se archivují po dobu minimálně 1 roku od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 • Pokud se nedomluvíme jinak, má autor fotografií právo zveřejnit fotografie v portfoliu, na sociálních sítích (instagram, facebook, …) nebo na svých webových stránkách.

AUTORSKÁ PRÁVA

 • Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. jsou fotografie vlastníkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora, pokud tyto fotografie nejsou přímo k použití propagace zákazníka. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
 • Klient smí použít fotografie pouze pro osobní účely.
 • Klient nesmí užít fotografie pro komerční účely nebo je prodávat bez písemného souhlasu fotografa

PROHLÁŠENÍ K OSOBNÍM DATŮM

 • Prohlašuji, že Vaše poskytnutá data budou považována za osobní a tedy dle zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) Vám zaručuji jejich ochranu a v žádném případě je neposkytnu třetí osobě, a že je budu využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2020